บุคลากร

บุคลากรโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน

ผู้อำนวยการ

นายไสว แก้วมณี

ครูไหว

หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล

นางสาววิไลพร พรหมแก้ว

ครูหญิง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถม

นางชัชญานุช ธราภรณ์

ครูหนา

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางวิภาวดี วิเชียรชอย

ครูจ๋าวิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสมใจ เอียดนิมิตร

ครูต้อย

ธุรการ

นางวาสนา ดุลพันธ์

ครูปลา

ธุรการ

นางศิริพร ภักดีพันธ์

ครูนิ