การสมัครเรียน และระเบียบการ

การสมัครเรียน

การสมัครเรียน และระเบียบการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (นักเรียนใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อนุบาลปีที่ 1 - 3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

2,130 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า :

200 บาท

ค่าอาหาร :

2,800 บาท

ค่าที่นอน :

300 บาท

ค่าซักฟอก :

100 บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุ :

150 บาท

ค่าชุดกีฬา :

300 บาท

ค่าเสื้อไทย :

220 บาท

ค่าเสื้อขาว (วันพระ) :

100 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

100 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

รวม 10,400 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม

หมายเหตุ

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไม่ต้องเรียนหลักสูตรจินตคณิต Brain Training

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

1,870 บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุ :

150 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

650 บาท

ค่าชุดกีฬา :

350 บาท

ค่าเสื้อไทย :

250 บาท

ค่าเสื้อขาว (วันพระ) :

120 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

ค่าสมุด :

300 บาท

รวม 7,290 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม

ราคาค่าเครื่องหมายลูกเสือ

ลูกเสือสำรอง (ป.1 - ป.3)
หมวก , ผ้าพันคอ และเครื่องหมายต่างๆ
ชาย 106 บาท , หญิง 100 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (นักเรียนเก่า) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อนุบาลปีที่ 1 - 3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

2,130 บาท

ค่าอาหาร :

2,800 บาท

ค่าซักฟอก :

100 บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุ :

150 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

100 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

รวม 9,280 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

2,130 บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุ :

150 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

650 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

ค่าสมุด :

300 บาท

รวม 6,570 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อนุบาลปีที่ 1 - 3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

2,130 บาท

ค่าอาหาร :

2,800 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

100 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

รวม 9,030 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

2,130 บาท

ค่าเอกสารวัดผล :

650 บาท

ค่าเรียนเสริมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ :

1,500 บาท

ค่าเรียนเสริมจินตคณิต Brain Training :

400 บาท

ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ :

500 บาท

ค่าเรียนเสริมดนตรี :

1,200 บาท

รวม 6,120 บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือเรียน และแบบฝึกเสริม