การจัดการศึกษา

นโยบายโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน

 • พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
 • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และประเพณี
  อันดีงามของชาติ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิต
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
  และชุมชน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และแสวงหาความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน
  ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ

สิ่งที่โรงเรียนมุ่งเน้น

 • ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • ฝึกสมาธิ
 • ความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรค
 • มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและจิตสำนึก
 • การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดนอกกรอบและคิดแบบองค์รวม
 • ระเบียบวินัย
 • นิสัยรักการอ่าน

สิ่งที่โรงเรียนมุ่งเน้น

 • ไหว้สวย
 • มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
 • โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย มีระเบียบ
 • รับนักเรียนคนแรกส่งคนสุดท้าย
 • มีการจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียน
 • สอนเสริมวันเสาร์

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

 

ในสังคมปัจจุบัน ความต้องการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพราะภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม ซึ่งพ่อแม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้พ่อแม่ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้นกว่าเดิม การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาของสังคม เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเด็ก

 

“การจัดการศึกษาปฐมวัย” หมายถึง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง การจัดการศึกษาปฐมวัยควรมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในวัยนี้ทุกรูปแบบควรมีส่วนสำคัญที่ดังมาสโซเกลีย (Massoglia.1997:3-4) กล่าวไว้ดังนี้
1. เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน นับตั้งแต่แรกเกิดจนเริ่มเข้าเรียนในระบบโรงเรียน
2. วางพื้นฐานทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กตั้งแต่ต้น รวมทั้งเด็กที่มีข้อบกพร่องต่างๆ
3. สิ่งแวดล้อมทางบ้านควรมีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโต และพัฒนาได้ทุกๆด้าน
4. พ่อแม่ควรเป็นครูคนแรกที่มีความสำคัญต่อลูก
5. อิทธิพลจากทางบ้านมีผลต่อกระบวนการในการพัฒนาเด็ก